Ważna zmiana w przepisach dotyczących długości wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka niepełnosprawnego do lat 18.

Jaki akt prawny wprowadza zmiany i na jakim etapie jest proces legislacyjny

W ramach realizacji programu „Za życiem” został przygotowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Zawiera on m.in. zmiany w przepisach dotyczących długości wypłaty zasiłku opiekuńczego. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw została przyjęta przez Senat bez poprawek w dniu 16-05-2018 r. Proces legislacyjny jeszcze się nie zakończył, ustawa musi zostać podpisana przez Prezydenta. 

Przebieg procesu legislacyjnego można sprawdzić TUTAJ

W jakich sytuacjach przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego

Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa regulują kwestie związane z prawem do zasiłku opiekuńczego.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje, gdy pracownik sprawuje opiekę nad:

  1. dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji:
  • nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły,
  • konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
  • choroba niani (z którą jest zawarta umowa uaktywniającą), lub dziennego opiekuna, który opiekuje się dzieckiem,
  • poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia opiekę,
  • pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;
  1. chorym dzieckiem
  1. innym niż dziecko chorym członkiem rodziny

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje, gdy:

  1. matka dziecka pobierająca zasiłek macierzyński w czasie 8 tygodni po porodzie nie może opiekować się dzieckiem. W takiej sytuacji ubezpieczony ojciec dziecka albo inny członek najbliższej rodziny może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Ile wynosi okres wypłaty zasiłku opiekuńczego i jaki jest nowy limit

Obecnie limity wynoszą:

- 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka jest sprawowana nad zdrowym dzieckiem do lat 8  lub chorym dzieckiem do lat 14, albo

- 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka jest sprawowana nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny.

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Limit nie zależy od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki.

Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie jest wliczany do limitu 60 i 14 dni w roku kalendarzowym, jednak dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 8 tygodni życia.

Zmiany limitu dotyczą:

- wydłużenia limitu 14 dni w roku kalendarzowym do 30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem w wieku ponad 14 lat do ukończenia 18 lat ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji niepełnosprawnym

Jak dostosować systemy kadrowo-płacowe Bonair do nowych przepisów

Zmiany jakie powinny zostać wprowadzone to dodatkowa parametryzacja absencji limitowanych wykonywana z poziomu ustawień systemu uwzględniająca nowe limity. W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym działem wsparcia.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji o tym jak dostosować system kadrowo-płacowy do nowych przepisów

e-max.it: your social media marketing partner