3 lipca 2018 r opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy. 

W którym akcie prawnym znajdziemy informacje dotyczące świadectwa pracy?

Zagadnienia dotyczące świadectwa pracy reguluje Kodeks pracy w art. 97 i art. 99 [tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 917] oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy [Dz.U. z 2018 poz. 1289 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy].

Treść rozporządzenia dostępna jest na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1289/1

Jakie informacje znajdziemy w rozporządzeniu?

Rozporządzenie określa:

- szczegółową treść świadectwa pracy;

- sposób i tryb wydawania świadectwa pracy;

- sposób i tryb prostowania i uzupełniania świadectwa pracy;

- pomocniczy wzór świadectwa pracy.

Według jakiego wzoru powinno wystawić się odpis świadectwa pracy?

Zagadaniem, które może budzić wątpliwości jest to jakiego wzoru świadectwa pracy należy użyć w przypadku, gdy już nie obowiązuje wzór według którego wystawiono świadectwo pracy.

Przepisy nie regulują tego zagadnienia, jednak przyjmuje się, że odpis powinien zawierać powtórzenie treści danego dokumentu. Odpis nie może różnić się treścią od oryginału. Należy powtórzyć datę wystawienia starego świadectwa pracy oraz nazwę pracodawcy w takim brzmieniu, jaka widniała na dokumencie. W dokumencie należy wskazać, że jest to duplikat. Przy tej adnotacji podaje się aktualną datę wystawienia dokumentu.

Obowiązku wydawania odpisu nie spełni wykonie kserokopii świadectwa tym również poświadczona za zgodność z oryginałem. Nie jest błędem wykorzystanie aktualnie obowiązującego pomocniczego wzoru, jednak trzeba pamiętać, że zakres informacji na dokumencie musi być identyczny z oryginałem. Również nie jest błędem odtworzenie szablonu jaki obowiązywał w dniu jego wystawiania.

Jak dostosować szablon świadectwa pracy w systemach kadrowo-płacowych Bonair?

Zmiany jakie powinny zostać wprowadzone to modyfikacja edytowalnego w MS Word szablonu, który jest dostępny z poziomu aplikacji. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji o tym jak dostosować system kadrowo-płacowy do nowych przepisów

e-max.it: your social media marketing partner