Bonair Controlling System jest dedykowanym rozwiązaniem wspomagającym procesy zarządzania wydajnością finansową przedsiębiorstwa (Corporate Perfomance Management) i jest w pełni zintegrowane z systemem Dynamics AX .

Rosnące wymagania przedsiębiorstwa (korporacji) w zakresie możliwości wsparcia procesów kontrolingowych począwszy od modelowania poprzez definicję celów, planowanie, prognozowanie, analizę danych rzeczywistych i mierzenie efektów działań przekraczają możliwości systemów klasy ERP.

Bonair Controlling System jest dedykowanym rozwiązaniem wspomagającym procesy zarządzania wydajnością finansową przedsiębiorstwa (Corporate Perfomance Management) i jest w pełni zintegrowane z systemem Dynamics AX

Bonair Controlling System składa się wzajemnie uzupełniających się systemów firmy IBM, jednocześnie każde z nich stanowi integralną część.

 • Planning and Budgeting (PAB)
 • Reporting Management Consolidation (RMC)
 • Solution Reporting Management (SRM)
 • Business Analytics Solution (PAS)

 graf1

Planning and Budgeting (PAB)

Zaawansowane budżetowanie i planowanie

Moduł Planning and Budgeting bazujący na rozwiązaniu IBM Cognos TM1 jest prekonfigurowanym rozwiązaniem klasy Enterprise . Wykorzystanie gotowych komponentów systemu znacząco skraca wdrożenie i tym samym zmniejsza ryzyko wdrożeniowe i budżet projektu. Jest rozszerzeniem standardowej funkcjonalności budżetowanie dostępnej w systemie Dynamics AX 2012.

 

Planning and Budgeting (PAB) to korporacyjna platforma oprogramowania planistycznego, która może usprawnić i udoskonalić cały cykl planowania od ustalania celów i opracowania budżetu, aż po sprawozdawczość, oceny w oparciu o karty wyników, analizy i predykcje. Ponadto zintegrowane karty wyników oraz funkcje zarządzania strategią pomagają w monitorowaniu wskaźników KPI i lepszym skorelowaniu zasobów i działań z celami korporacyjnymi oraz wydarzeniami zachodzącymi na rynku. Wykonanie otrzymujemy z systemu AX co umożliwia weryfikację realizacji celów i podjęcie właściwych działań.

Główne obszary zastosowań:

Zaawansowane plany i analizy - produkt umożliwia tworzenie i analizowanie złożonych modeli, budżetów i prognoz w oparciu o obszerne zbiory danych.

 • Oprogramowanie umożliwia planowanie w oparciu o nośniki kosztów i prognozowanie kroczące; łączy plany w celu utworzenia spójnego ujęcia wszystkich funkcji, działów i regionów.
 • Użytkownicy mogą opracowywać złożone projekty alokacji i analizy zyskowności, aby rozpoznać produkty, klientów, rynki i kanały sprzedaży o największej rentowności.
 • Zadania planistyczne realizowane są w osobistym obszarze roboczym powiązanym z systemami korporacyjnymi, a zagregowane wyniki są od razu udostępniane na wyższych poziomach.
 • Wielowątkowa obsługa zapytań, w ramach której realizowanych jest równolegle wiele strumieni obliczeń, przynosi radykalne skrócenie czasu oczekiwania na wyniki.
 • Duże zestawy danych można analizować w formie złożonych modeli, korzystając z 64-bitowego wielowymiarowego mechanizmu OLAP operującego na danych w pamięci operacyjnej.

Zintegrowane karty wyników i zarządzanie strategiami - możliwe jest modelowanie metryk mierzących postępy w realizacji celów i dynamiczne powiązanie tych metryk z działaniami i prognozami.

 • Do obszaru roboczego każdego planisty można dodawać metryki i karty wyników.
 • Modelowanie i pomiar kluczowych wskaźników wydajności (KPI) odbywa się w tym samym środowisku co planowanie, budżetowanie i prognozowanie.
 • Oprogramowanie pomaga w zapewnieniu korelacji między planami strategicznymi i systemami pomiaru a warunkami kapitałowymi i szansami biznesowymi.
 • Użytkownicy mogą tworzyć bogate wizualnie diagramy, zrównoważone karty wyników oraz diagramy niestandardowe.

Elastyczne modelowanie - oprogramowanie umożliwia opracowywanie i wdrażanie nawet najbardziej złożonych modeli planistycznych i analitycznych w środowisku zapewniającym użytkownikom pełną asystę.

 • Oprogramowanie umożliwia stosowanie technik projektowania modeli i dostępu do danych dopasowanych do konkretnych procesów biznesowych organizacji; oraz formatowanie szablonów wprowadzania
 • danych, tak aby były jak najłatwiejsze w obsłudze i maksymalnie elastyczne.
 • Spersonalizowane scenariusze umożliwiają badanie nieograniczonej liczby alternatyw definiowanych ad-hoc, tak aby poszczególne osoby, zespoły, działy i całe przedsiębiorstwa mogły szybciej reagować na zmieniające się warunki.
 • Z jednego panelu sterowania można łatwo monitorować metryki wydajności jednego lub wielu serwerów planowania.

Zaangażowanie szerszego grona użytkowników - oprogramowanie sprzyja zaangażowaniu użytkowników z całej organizacji w procesy zespołowego planowania. Użytkownicy zdalni i pracujący w rozproszeniu mogą wykorzystać do tego urządzenia przenośne, w tym iPady firmy Apple.

 • Oprogramowanie sprzyja zaangażowaniu w procesy zespołowego planowania szerokiego grona użytkowników zdalnych i pracujących w rozproszeniu. Mogą wykorzystać do tego urządzenia przenośne, w tym iPady firmy Apple.
 • W opracowywaniu planów mogą uczestniczyć użytkownicy znajdujący się w dowolnym miejscu. Mogą przeglądać statusy planów i wprowadzać oraz zatwierdzać wartości; menedżerowie mogą zdalnie weryfikować, zatwierdzać lub odrzucać zmiany.
 • Dostępne są interfejsy dostosowane do potrzeb i umiejętności różnych użytkowników: Cognos Analysis for Excel, Cognos TM1 Web, Cognos Insight, Cognos TM1 Contributor.
 • Skalowalność systemu pozwala na udział tysięcy osób w procesach zstępującego lub wstępującego planowania, budżetowania i prognozowania.

 

 Reporting Management Consolidation (RMC)

Zaawansowana konsolidacja finansowa

Reporting Management Consolidation (RMC) to oprogramowanie do konsolidacji finansowej, które wspomaga kompletny proces zamknięcia okresu, konsolidacji i sprawozdawczości. Automatyzuje i przyspiesza
proces zamknięcia okresu przy wykorzystaniu gotowych reguł oraz raportów stworzonych z myślą o użytkownikach z działów finansowych. Rozwiązanie bazuje na IBM Cognos Controller. Moduł doskonale wspiera tworzenie sprawozdań finansowych i zarządczych. Udostępnia CFO korporacyjne ujęcie najważniejszych współczynników i metryk finansowych.

Proces konsolidacji pod kontrolą działu finansowego - definiowanie i aktualizowanie wszystkich reguł oraz procesów konsolidacji bezpośrednio przez dział finansowy, bez angażowania działu informatycznego.

 • Brak zależności od działu informatycznego - dział finansowy niezależnie i w pełni samodzielnie korzysta z rozwiązania.
 • Śledzenie przepływu i nadzór nad danymi w procesie konsolidacji - możliwość przejścia do szczegółowych informacji i sprawdzenia, kto i kiedy wykonał poszczególne operacje.
 • Możliwość dostosowania procesu konsolidacji do konkretnych wymagań przy zastosowaniu reguł biznesowych definiowanych przez użytkownika - proces standardowy jest konfigurowalnym fundamentem, w ramach którego działają i który mogą modyfikować użytkownicy biznesowi.
 • Zapewnienie spójności danych poprzez zastosowanie procesu sprawdzania poprawności i uzgadniania danych, który powiadamia użytkownika o wykrytych błędach i niespójnościach.
 • Usprawnienie zmian wynikających z fuzji, przejęć i reorganizacji - raz wprowadzona zmiana struktury lub reguły biznesowej jest odzwierciedlana automatycznie w całej aplikacji.

Kompleksowe rozwiązanie do zamykania okresów finansowych

 • Wsparcie dla nawet najbardziej rozbudowanych procesów.
 • Realizacja procesów zamykania okresów, konsolidacji i sprawozdawczości ukierunkowana na odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych, dzięki uwzględnieniu w rozwiązaniu Solution Reporting Management (SRM).
 • Integracja konsolidacji finansowej z systemem pomiaru wydajności biznesowej oferującym narzędzia sprawozdawcze i analityczne, karty wyników, planowanie i budżetowanie.

Skalowalność pozwalająca na stosowanie rozwiązania zarówno w średnich, jak i dużych organizacjach i spełnienie wszelkich, prostych i złożonych, wymagań związanych z zamykaniem okresów, konsolidacją i sprawozdawczością.

 • Cognos Controller Express - przystępne cenowo oprogramowanie przeznaczone dla średnich przedsiębiorstw, które wspomaga procesy zamykania, konsolidacji i sprawozdawczości okresów realizowane przez dział finansowy.
 • Spełnienie wszelkich, prostych i złożonych, wymagań związanych z konsolidacją i sprawozdawczością.
 • Konsolidacja na skalę korporacyjną.

Integracja z systemami Microsoft i innych producentów umożliwiająca pracę z danymi w wielu różnych formatach.

 • Praca z danymi finansowymi w wielu różnych formatach.
 • Możliwość wykorzystania dotychczasowych inwestycji w rozwiązania informatyczne dzięki opcjom integracji z systemami innych producentów.
 • Środowisko sprawozdawczości finansowej i zarządczej całkowicie niezależne od bazowej technologii - umożliwiające np. zamykanie okresów finansowych w oparciu o dane z praktycznie dowolnej hurtowni danych.

Konsolidacja finansowa zgodna z standardami krajowymi i międzynarodowymi zgodność z pełną gamą przepisów i wymogów obowiązujących lokalnie i na całym świecie a w szczególności ze standardami IFRS (International Financial Reporting Standards) oraz amerykańskim standardem GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).

 • Możliwość skonsolidowania wielu ujęć danych z perspektywy prawnej, zarządczej i podatkowej lub w formie budżetów, danych rzeczywistych, planów i prognoz.
 • Dostęp do newralgicznych danych niezbędnych do zachowania zgodności ze standardami i przepisami o rachunkowości, takimi jak IFRS, GAAP, czy ustawa Sarbanes-Oxley.
 • Obliczenia przy użyciu zaawansowanych formuł, z uwzględnieniem wartości od początku roku do dziś (YTD), średnich, wielu różnych okresów, a także kombinacji metryk finansowych i niefinansowych.
 • Prezentacja poświadczonych wyników finansowych w różnych walutach sprawozdawczych i transakcyjnych.
 • Korekty inwestycyjne w skomplikowanych sytuacjach własnościowych.

 

Solution Reporting Management (SRM)

Zarządzanie procesem przygotowania raportów narratywnych

Solution Reporting Management (SRM) które wykorzystuje system IBM® Cognos® Disclosure Management jest bezpieczną platformą korporacyjną automatyzującą procesy tworzenia finalnej postaci sprawozdań i raportów. Umożliwia ona bezpieczne udostępnianie wymaganego zakresu informacji kolejnym użytkownikom, ich świadome akceptowanie lub wzbogacanie i automatyzację przenoszenia do postaci wymaganej przez kolejnego użytkownika a finalnie do ostatecznej postaci sprawozdania. Każda operacja w procesie tworzenia finalnej postaci sprawozdania lub raportu jest automatycznie
kontrolowana i autowalna, aby spełnić wysokie wymagania korporacji w ramach globalnych procesów. Cognos® Disclosure Management pozwala firmom sprostać rosnącej liczbie prawnych i ustawowych uwarunkowań, a także rosnącym potrzebom w zakresie poufności i szybkości realizowanych procesów.

Istnieje wiele obszarów ryzyka związanych z tradycyjnymi procesami realizowanymi przez jednostki odpowiedzialne za raportowanie obligatoryjne, podatki, zarządzanie gotówką,
planowanie i analizy finansowe, budżetowanie i sprawozdawczość zewnętrzną.

Cognos Disclosure Management redukuje te ryzyka wprowadzając mechanizmy kontroli, procedury bezpieczeństwa, walidacji danych oraz standardy audytowania wewnątrz arkuszy MS Excel, MS Word i MS PowerPoint. Możliwość szybkiego rozpoznania kolejnych etapów powstawania sprawozdania i ujawnienia wyników automatycznych procedur sprawdzających pomogą uniknąć kosztownych manualnych badań procesu i integralności danych wynikowych w kolejnych okresach raportowych.

Cognos Disclosure Management wspiera wiele globalnych standardów rachunkowości oraz taksonomię międzynarodowych standardów rachunkowości a także szczegółowe wymagania taksonomii dla sektora ubezpieczeń (Solvency II) i sektora bankowego określone przez Common Reporting Framework (COREP) i Financial Reporting Framework (FINREP) wymagane przez European Banking Authority (EBA). CDM ułatwia
także tworzenie i utrzymanie taksonomii rozszerzeń zawierając bardzo intuicyjny i łatwy do nawigacji interfejs XBRL do zapewnienia łatwej weryfikacji przygotowanych informacji.

Najważniejsze informacje o środowisku Solution Reporting Management (SRM):

 • Integracja różnego typu danych dostarczanych w dowolnych formach i formatach przez użytkowników w ramach raportów narratywnych – opisowych.
 • Kontrola wzajemnej zgodności danych liczbowych i tekstowych zapewniając audytowalność procesu powstawania lub aktualizowania raportów i analiz.
 • Sterowanie spójnością procesów analityczno-raportowych i automatyzacja manualnych, powtarzalnych czynności.
 • Podniesienie bezpieczeństwa i możliwość kontroli danych i procesów
 • Możliwość przygotowania i generowania rozbudowanych dokumentów, prezentacji i sprawozdań w wielu popularnych formatach, w tym: zbiorcze zestawienia raportów dla kierownictwa, zestawienia kluczowych wskaźników, sprawozdań dla regulatorów, obligatoryjne sprawozdania i raporty, sprawozdania zautomatyzowane oparte na taksonomii i tagowaniu XBRL.
 • Możliwość wdrożenia rozwiązania u klienta lub w „chmurze”

Możliwości Solution Reporting Management (SRM):

SRM umożliwia lub ułatwia zespołom zadaniowym związanym z przygotowaniem sprawozdań:

Tworzenie raportów i analiz narratywnych dla całego przedsiębiorstwa. Pozwala łączyć finansowe i operacyjne dane z różnych źródeł ze szczegółowymi analizami narratywnymi na potrzeby wewnętrznego i

zewnętrznego raportowania.

Konfigurowanie i wymuszanie wykonania inteligentnych procesów Ułatwia Zarządzanie integralnością procesów i automatyzowanie wiele manualnych czynności związanych z procesami budżetowymi, prognozami, raportowaniem i zamykaniem okresu finansowego.

Udostępnianie kontrolowanego środowiska dla pracy wielu użytkowników na jednym sprawozdaniu. Umożliwia bazowanie na pojedynczym, bezpiecznym i skalowalnym rozwiązaniu, w którym wielu użytkowników przegląda i jednocześnie edytuje raporty z ominięciem typowych tradycyjnych problemów związanych z zapewnieniem aktualności, uzgadnianiem danych i publikowaniem wersji.

Powiązanie danych z raportów bezpośrednio z danymi źródłowymi. Tworzenie dynamicznych raportów automatycznie aktualizowanych wraz ze zmieniającymi się danymi źródłowymi zapewniające pojedynczą wzajemnie spójną wersję prawdy i ujawniające wszystkie zmiany powstałe w wyniku aktualizacji danych.

Wykorzystanie obiegów pracy i możliwości zarządzania zadaniami Przeglądanie szczegółowe wskaźników wydajności użytkowników dla krytycznych zadań i procesów z zastosowaniem kokpitów menadżerskich i alertów wskaźnikowych.

Optymalizacja mechanizmów kontroli i audytowalności Standaryzacja przeglądu i walidacji procedur i zapewnienie, że realizowane są zgodnie z zamierzeniem na każdym poziomie organizacyjnym: od jednostek operacyjnych, departamentów, pionów do poziomu całej organizacji.

Podniesienie bezpieczeństwa danych i raportów zawierających informacje poufne lub tajne. Używanie zabezpieczeń opartych na logowaniach

użytkowników zgodnych z wewnętrznymi regułami dostępu zabezpieczającymi przed wyciekiem danych.

Wykorzystanie intuicyjnych w użyciu narzędzi Microsoft Office.Wykorzystanie umiejętności pracowników do posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel, szablonami MS Power Point i MS Word oraz dołączonymi do tych narzędzi funkcjonalnościami bazodanowymi rozwiązania CDM.

Tworzenie dokumentów z wbudowanymi znacznikami (tagami) integrującymi informacje bazodanowe z obiektami tekstowymi, tabelarycznymi i graficznym Wykorzystanie wysokowolumenowego znakowania w celu spełnienia specyficznych standardów raportowych, takich jak: BASEL III dla bankowości i SOLVENCY II dla ubezpieczeń.

Rozwijanie modelu „w chmurze” Przyspieszenie wdrożenia i uzyskania efektów biznesowych oraz obniżenia całkowitych kosztów utrzymania za pomocą „chmury” i usług utrzymaniowych IBM.

 

Business Analytics Solution (PAS)

Najważniejsze korzyści wynikające z możliwości, jakie oferuje Business Analytics Solution:

 • Szybsze uzyskiwanie odpowiedzi na pytania biznesowe - w formie atrakcyjnych wizualnie, przejrzystych, interaktywnych kokpitów, które można błyskawicznie wdrożyć do użytku.
 • Ułatwiony dostęp do wartościowych wyników analiz dzięki interaktywnym wizualizacjom danych, które ułatwiają wykrywanie przyczyn stojących za niezadowalającymi wynikami i podejmowanie działań naprawczych.
 • Trafne decyzje prowadzące do lepszych wyników biznesowych, podejmowane na podstawie przejrzystych raportów i ujęć wyników biznesowych.
 • Wiarygodne dane będące podstawą trafnych, spójnych decyzji - wolne od problemu erozji jakości i zbędnych duplikatów.
 • Elastyczne opcje wdrażania umożliwiają rozbudowę oprogramowania analitycznego w ślad za rozwojem firmy i zmieniającymi się potrzebami.

Business Analytics Solution to grupa rozwiązań informatycznych zorientowana na dostarczaniu wiedzy kluczowej dla menadżerów i specjalistów oparte na systemie IBM Cognos Business Analytics. Narzędzia Cognos Tworzą kompleksowe portfolio obejmujące: oprogramowanie klasy Business Intelligence, Analizy Predykcyjne, Kokpity wskaźników efektywności, narzędzia do łatwiejszego podejmowania decyzji oraz systemy zarządzania ryzykiem. Rozwiązania Business Analytics pozwalają identyfikować i wizualizować trendy oraz tworzyć wzorce zachowań konsumenckich na podstawie analiz klienckich, co może mieć ogromny wpływ na wyniki firmy. Ponadto potrafią one porównywać scenariusze, identyfikować szanse i zagrożenia, lepiej planować, prognozować i budżetować zasoby, skutecznie wyważając ryzyko i oczekiwane korzyści. Szerokie udostępnienie narzędzi analitycznych ułatwia kierownictwu zachować zgodność pomiędzy celami operacyjnymi i strategicznymi niezbędne do stabilnego wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

e-max.it: your social media marketing partner