PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) Zarząd spółki BONAIR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) informuje niniejszym Akcjonariusza o obowiązkowej, począwszy od dnia 01 marca 2021 r. dematerializacji akcji m. in. wszystkich spółek akcyjnych. Dematerializacja będzie polegała na tym, że akcje nie będą miały formy dokumentu, jaką posiadają obecnie, lecz będą one – po dematerializacji - funkcjonowały wyłącznie jako elektroniczny zapis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony do tego podmiot. W związku z obowiązkową dematerializacją akcji dokumenty akcji Spółki stracą swoją moc obowiązującą z mocy prawa począwszy od dnia 01 marca 2021 r., a z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy dokonane w rejestrze akcjonariuszy. Od tego zatem dnia za akcjonariusza wobec Spółki będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy. Począwszy od 01 marca 2021 r. dotychczasowe dokumenty akcji Spółki uzyskają jedynie status dowodu w zakresie wykazania przez akcjonariusza praw udziałowych przysługujących mu w Spółce, przy czym i ten charakter utracą z dniem 01 marca 2026 r. Od tego zatem dnia nastąpi całkowita utrata praw udziałowych tych akcjonariuszy, którzy nie złożyli w Spółce dokumentów akcji i których akcje, z tego powodu, nie zostały ujawnione w prowadzonym w postaci elektronicznej rejestrze akcjonariuszy.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa Państwa jako Akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce, w celu dokonania obligatoryjnej ich dematerializacji, wszystkich dokumentów wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę, które znajdują się w Państwa posiadaniu.

Dokumenty akcji można złożyć w siedzibie Spółki (Warszawa, ul. Rzymowskiego 34) w dni robocze (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00.

Zarząd Spółki wskazuje także, że wszystkie akcje powinny zostać złożone w Spółce nie później niż do 26 lutego 2021 roku. Jednocześnie, w celu umożliwienia Spółce ujęcia akcji w rejestrze akcjonariuszy przed wymaganym terminem (01 marca 2021) uprzejmie prosimy o składanie dokumentów akcji z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym Spółce terminowe wywiązanie się z ww. obowiązków.

e-max.it: your social media marketing partner